Verktygen

Allmänna villkor

Panzify Verktyg Allmänna villkor

1. Tjänsten Verktyg

Följande allmänna villkor gäller Panzify ABs, organisationsnummer 559383-7940, (nedan kallat Leverantören) upplåtande av abonnemang på tjänsten Verktyg (nedan kallat Tjänsten) i Sverige, över Internet, till svensk näringsidkare (nedan kallat Kunden).

2. Registrering

I samband med beställning skall Kunden, för att Leverantören skall kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser mot Kunden;

  • Ange sin firma, adress, sitt organisationsnummer, namn på beställare samt e-postadress till beställare,
  • Lämna samtycke till att Leverantören behandlar personuppgifter på det sätt och för de ändamål som framgår av punkt 6 nedan.

Om och i den mån Kunden inte fullgör vad som ankommer på denne enligt punkt 2, förbehåller sig Leverantören rätt att, utan föregående meddelande till Kunden, avböja Kundens beställning av Tjänsten och – i förekommande fall – därmed sammanhängande tjänster.

Kundens konto får endast användas av den som står som ägare på kontot. Kontoägaren är själv ansvarig för att inloggningsuppgifter, filer och liknande används på ett säkert sätt. Utan Panzify ABs tillåtelse äger kunden ej rätt att hyra ut eller på annat sätt ge tredje man tillgång till Tjänsten.

3. Nyttjande

Kunden ansvarar för att det material som skickas eller publiceras med hjälp av Tjänsten ej strider mot svensk lagstiftning, internationell lagstiftning eller upplevs stötande samt för annat handlande som medför olägenheter för Panzify AB.

Under inga omständigheter får Kunden försöka ta sig in i programkoden, kopiera strukturen eller på något annat sätt kopiera eller sabotera någon del av Tjänsten.

Kunden ger Panzify AB rätt att behålla registreringsdata och innehåll, och avslöja detta om Panzify AB är skyldig att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt, efter Panzify ABs omdöme, för att upprätthålla lag, dessa villkor eller för att skydda Panzify ABs intressen.

Kunduppgifter kommer inte användas på annat sätt än att ge Kunden tillgång till Tjänsten och andra tjänster tillgängliga av Panzify AB eller tredje part godkänd av Panzify AB.

Kundens register som finns sparade på Tjänsten är konfidentiella och används enbart av kunden. I vissa fall kan dock Panzify AB använda sig av uppgifterna för att kontrollera att villkoren för Tjänsten efterföljs. Under inga omständigheter kommer Panzify AB att sälja eller på något annat sätt ge tredje part tillgång till kundens register.

Panzify AB förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänst.

4. Oönskade utskick via e-post och sms

Tjänsten får ej användas till att skicka ut oönskade e-post eller SMS (s.k. ”spam”). Inga utskick får under några omständigheter göras till mottagare som ej har godkänt sin prenumeration. Mottagare av e-post och SMS ska enkelt kunna meddela att de ej önskar få fler utskick.

5. Panzify AB:s ansvar

All användning av Tjänsten sker på egen risk, Panzify AB tar inget ansvar för den respons Kunden får på sina utskick. Panzify AB kan inte garantera att Tjänsten är helt fri från störningar och fel eller att alla utskick kommer fram till mottagaren.

Utöver vad som nedan angivits med avseende på reklamation, har Leverantören inget ansvar för fel och/eller försening och svarar inte för någon skada eller förlust – varken direkt eller indirekt.

Leverantören skall inte under några omständigheter svara för förlust av data eller indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos Kunden eller tredje man.

Panzify AB ansvarar ej för skada uppkommen på grund av fel eller brist i tjänst tillhandahållen av tredje part.

Panzify AB äger rätt att stänga ned tjänsten för uppdatering och/eller av säkerhetsskäl.

6. Personuppgifter

De personuppgifter som Kundens företrädare (”Företrädaren”) lämnar vid sin beställning kommer Leverantören behandla för att ta emot och administrera Kundens beställning och fortsatta nyttjande av Tjänsten. Vidare avser Leverantören att behandla uppgifterna för att informera Kunden om tillgängliga uppdateringar och nya versioner av Tjänsten samt andra av Leverantören tillhandahållna produkter eller tjänster.

Leverantören kommer att behandla Företrädarens personuppgifter med sekretess och kommer inte att lämna ut uppgifterna utan Företrädarens samtycke. Företrädaren äger rätt att – i enlighet med GDPR – erhålla information om behandling av personuppgifter som rör Företrädaren.

Leverantören kommer, i enlighet med legala krav, på Företrädarens begäran att rätta, utplåna personuppgifter som behandlas samt iaktta Företrädarens rätt att återkalla ovan lämnat samtycke till behandling av personuppgifter.

Läs mer i vår GDPR-policy.

7. Avbrott i Tjänsten vid underhåll

Panzify AB förbehåller sig rätten att avbryta driften vid tekniskt underhåll. Dock skall Panzify AB meddela Kunden om avbrottet minst 8 timmar i förväg antingen via Panzify ABs hemsida, i Tjänsten, eller direkt till Kunden. Underhållsarbetet skall i största möjliga mån utföras efter kontorstid (kl. 8:00 – 17:00).

Är tjänsten ej tillgänglig eller på annat sätt ej funktionsduglig skall Kunden snarast skriftligen reklamera Tjänsten till Leverantören. Efter Kundens reklamation enligt punkt 10 skall Kunden inte vara skyldig att erlägga avtalade avgifter för sådan tid som Tjänsten inte är tillgänglig eller funktionsduglig. Tjänsten skall anses vara icke tillgänglig eller icke funktionsduglig i händelse av sammanhängande avbrott överstigande 24 timmar. Kunden skall dock inte äga rätt att erhålla avdrag på avtalade avgifter för i förväg aviserade avbrott i Tjänsten för service och underhåll. Inte heller avbrott i Tjänsten som beror på händelser utanför Leverantörens kontroll berättigar Kunden till avdrag på avtalade avgifter.

8. Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt att se till att handling som innehåller uppgifter om användarnamn eller lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dem. Kunden skall omedelbart meddela Panzify AB om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens användarnamn och/eller lösenord. Samma gäller det fall då Kunden på något sätt gjort det möjligt för obehörig att ta del av användarnamn och/eller lösenord, t.ex. genom förlust av minnesanteckning eller liknande. Anmälan anses vara Panzify AB tillhanda då Kunden erhållit bekräftelse om anmälans mottagande.

Kunden är ansvarig för allt material som han eller hon lägger in i Tjänsten. Detta gäller för text, bilder, video, ljud, övrig data och länkar till andra webbsidor. Om material som Kunden lagt in i Tjänsten och därmed ansvarar för innehåller uppgifter som kan strida mot lag, medför kränkning av annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott, kan vara kränkande för enskild person eller kan skada Panzify ABs verksamhet, äger Panzify AB rätt att omedelbart stänga av Kundens nyttjande av Tjänsten och därefter meddela Kunden detta.

Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Panzify AB eller någon annan. Kunden skall hålla Panzify AB skadeslöst för krav riktade från tredje man mot Panzify AB på grund av användningen av Tjänsten.

9. Avtalstid, uppsägning och avgifter

Kunden är skyldig att betala avtalade avgifter för Tjänsten. Betalning sker mot faktura (fakturaavgift tillkommer) eller med av Panzify AB accepterade konto- eller betalkort. Panzify AB tillämpar förskottsbetalning mot avtalad period.

Såvida parterna inte överenskommit annat, förlängs abonnemanget tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid i händelse av utebliven uppsägning senast trettio (30) dagar före den initiala avtalsperiodens utgång.

Vid försenad betalning, äger Leverantören rätt;

  • att avbryta Kundens tillgång till Tjänsten samt intill dess full betalning erlagts innehålla eventuella andra prestationer (andra produkter eller tjänster) som Kunden beställt från Leverantören eller dess partners, samt
  • till dröjsmålsränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från förfallodagen tills full betalning sker samt ersättning för inkassokostnader och övrig kostnadsersättning för indrivningsåtgärder enligt lag.

Vid avregistrering betalar Kunden för resterande avtalstid. Om Panzify AB bryter sin del av avtalet äger Kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Panzify AB har rätt att stänga av och säga upp Kundens konto om det misstänks att Kunden på något sätt bryter mot detta avtal. Skulle Kundens abonnemang avslutas sparas Kundens filer, inställningar, och register i 30 dagar efter avslutande.

10. Reklamation

Är tjänsten ej tillgänglig eller på annat sätt ej funktionsduglig skall Kunden snarast skriftligen reklamera Tjänsten till Leverantören. Reklamation skall ske per e-post till support@panzify.se eller per post på adress Panzify AB, c/o Charlotte Pantzerhielm, Notariegatan 8, 51162 Skene.

Efter Kundens reklamation enligt ovan skall Kunden inte vara skyldig att erlägga avtalade avgifter för sådan tid som Tjänsten inte är tillgänglig eller funktionsduglig. Tjänsten skall anses vara icke tillgänglig eller icke funktionsduglig i händelse av sammanhängande avbrott överstigande 24 timmar. Kunden skall dock inte äga rätt att erhålla avdrag på avtalade avgifter för i förväg aviserade avbrott i Tjänsten för service och underhåll. Inte heller avbrott i Tjänsten som beror på händelser utanför Leverantörens kontroll berättigar Kunden till avdrag på avtalade avgifter.

11. Ändringar i Tjänsten och villkorsändringar

Panzify AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar av rutiner för identifiering, driftmetoder, system, kundtjänstens öppettider, tekniska specifikationer etc. Dessa ändringar skall skriftligen meddelas Kunden senast 14 dagar innan ändringarna skall träda i kraft. Ändringar av avtalad funktionalitet hos Tjänsten som innebär försämring för Kunden skall godkännas av Kunden.

Panzify AB strävar efter att hålla låga fasta priser för Kunden. Vid förändringar i det allmänna prisläget eller om Panzify ABs leverantörer förändrar sina priser kan Panzify AB komma att justera sina priser. Sådana förändringar av avgiften för Tjänsten skall särskilt meddelas Kunden i samband att faktura sänds till Kunden och kan inte gälla retroaktivt.

Ändringar i de allmänna villkoren blir gällande för Kunden senast i samband med att avtalad period löper ut. Panzify AB äger överlåta detta avtal till annat bolag inom samma koncern som Panzify AB eller till bolag som bedriver med Panzify AB liknande verksamhet. Vid överlåtelse ska Kunden meddelas skriftligen.

En eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol. Avtalsvillkoren ska då tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.